VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 1:4-14; Giăng 12:46
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 253 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 6:27:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/24/2018; P: 12/26/2018; 327 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 6:30:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2018; P: 12/25/2018; 136 xem
Xem lần cuối 6/23/2019 6:29:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/24/2018; P: 12/25/2018; 227 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 5:14:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 639 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 14:21:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 93 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 23:44:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 238 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 6:30:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-17
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/23/2018; 216 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 4:58:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 17:6:43
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-23
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 0:59:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.