VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/27/2020; P: 12/29/2020; 278 xem 4 lưu
Xem lần cuối 17.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2020; P: 1/1/2021; 242 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 0:27:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 285 xem 3 lưu
Xem lần cuối 17.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:30-37
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 255 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 22:21:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 16:40:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 423 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 11:15:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/20/2020; P: 12/23/2020; 227 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 6:19:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2020; P: 12/21/2020; 203 xem 3 lưu
Xem lần cuối 17.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:17
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/20/2020; P: 12/21/2020; 200 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 8:36:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/20/2020; P: 12/22/2020; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 19:59:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.