VietChristian
VietChristian
nghe.app
2 Ti-mô-thê 4:1-5
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/23/2017; 442 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/14/2022 22:44:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:4/18/2017; 647 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2022 19:7:58
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 5:38
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/9/2017; P: 4/13/2017; 511 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/2/2022 18:51:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/7/2017; 577 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/11/2022 8:38:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:40-42
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/2/2017; P: 4/6/2017; 696 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/11/2022 23:57:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:12-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:4/2/2017; P: 4/5/2017; 765 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/1/2022 19:59:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:8-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 411 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/13/2022 21:31:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 519 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/13/2022 22:30:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16:2; Phi-líp 3:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 694 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/10/2022 3:43:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 918 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/15/2022 9:3:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 90  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.