VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thi-thiên 85:6-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/5/2014; 745 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 18:52:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/29/2013; 729 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 19:18:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/22/2013; 638 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 19:31:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/15/2013; 630 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 3:22:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/8/2013; 741 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 20:10:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-8; Giăng 15:37
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/1/2013; 741 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 14:16:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/24/2013; 754 xem
Xem lần cuối 1/15/2020 3:17:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/17/2013; 837 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 11:18:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:21-23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/10/2013; 704 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 18:48:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/3/2013; 782 xem
Xem lần cuối 1/22/2020 10:17:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.