VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 9:62
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/11/2013; 1008 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 4:32:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/4/2013; 677 xem
Xem lần cuối 1/19/2020 8:11:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/28/2013; 948 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 0:53:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/21/2013; 816 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 11:4:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/14/2013; 952 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 7:52:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3; Hê-bơ-rơ 11:8-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/30/2013; 877 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 22:36:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/23/2013; 877 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 18:23:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:40-42; Lu-ca 8:49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/16/2013; 646 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 2:41:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:9-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/9/2013; 894 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 0:8:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/2/2013; 660 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 0:24:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.