VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 9:62
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/11/2013; 960 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 11:17:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/4/2013; 644 xem
Xem lần cuối 9/7/2019 1:58:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/28/2013; 925 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 0:0:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/21/2013; 794 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 6:28:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/14/2013; 918 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 14:45:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3; Hê-bơ-rơ 11:8-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/30/2013; 845 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 21:46:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/23/2013; 850 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/28/2019 7:33:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:40-42; Lu-ca 8:49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/16/2013; 617 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 17:20:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:9-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/9/2013; 868 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 15:37:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/2/2013; 641 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 6:5:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.