VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-sai 9:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/23/2012; 857 xem
Xem lần cuối 1/20/2020 20:56:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/16/2012; 888 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 11:19:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/9/2012; 732 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 6:25:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/2/2012; 718 xem
Xem lần cuối 1/21/2020 7:7:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/25/2012; 991 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 13:46:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/18/2012; 789 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 0:52:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:34-38
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/11/2012; 749 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 0:26:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/4/2012; 873 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 1:11:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/28/2012; 792 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 10:41:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/21/2012; 792 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 22:45:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.