VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Sáng-thế Ký 2:4-9; Giăng 6:25-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2022; P: 6/11/2022; 287 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 22:20:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:65-80; 2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/29/2022; P: 5/31/2022; 314 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 21:25:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:1-8; Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2022; 289 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 10:23:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:1-13; Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2022; P: 5/16/2022; 280 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2024 23:53:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2022; P: 5/10/2022; 255 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 11:40:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:7-21; Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/1/2022; P: 5/2/2022; 252 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 2:27:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-24; Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2022; P: 4/28/2022; 288 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/29/2024 7:28:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:14-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 2:8:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11; Công-vụ các Sứ-đồ 16:11-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/10/2022; P: 4/13/2022; 297 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 23:37:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 414 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 12:1:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 50  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.