VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Lu-ca 14:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 656 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 7:39:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-5; Giăng 1:10-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 539 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 22:25:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 639 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/14/2024 13:11:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 882 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 21:14:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 743 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 7:5:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 663 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 1:18:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:11-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/5/2017; P: 11/7/2017; 637 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 11:1:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 759 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 6:52:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 739 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 4:13:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 606 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 7:42:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 49  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.