VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/25/2017; P: 6/29/2017; 1228 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 8:31:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 791 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 8:28:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 592 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 8:30:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 620 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 8:30:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 856 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 17:52:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/21/2017; P: 5/25/2017; 697 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 9:22:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 649 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:10:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:17-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/7/2017; P: 5/11/2017; 688 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:10:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/30/2017; P: 5/4/2017; 649 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:10:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 516 xem
Xem lần cuối 4/15/2024 21:42:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 49  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.