VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Sáng-thế Ký 4:1-9; 1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/5/2023; P: 3/6/2023; 184 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 17:27:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133:1-3; Ma-thi-ơ 12:46-50
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/26/2023; P: 3/3/2023; 103 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 11:55:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-24; Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/19/2023; P: 2/22/2023; 196 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 0:48:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:12-15; Giăng 16:7-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/12/2023; P: 2/15/2023; 185 xem 3 lưu
Xem lần cuối 27.67 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/5/2023; P: 2/8/2023; 246 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 9:30:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-18,21-22; Thi-thiên 16
Thầy Trần Nguyên Anh
C:1/29/2023; P: 2/2/2023; 137 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 18:1:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-14; 2 Cô-rinh-tô 5:17-6:2
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/22/2023; P: 1/26/2023; 126 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 3:8:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9; Giăng 15:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/15/2023; P: 1/16/2023; 212 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 8:18:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 86:1-13; Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2023; P: 1/9/2023; 166 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 8:31:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 89:1-18; Phi-líp 3:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2023; P: 1/6/2023; 137 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 0:47:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.