VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/10/2022; 234 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 4:39:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 48:17-22; Ê-phê-sô 2:13-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/3/2022; 235 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 20:11:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 13:15-24; Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-6; Giăng 4:5-15
Mục Sư Nguyễn Đại Phúc
C:6/26/2022; P: 7/1/2022; 252 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 10:31:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:1-5; Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/19/2022; P: 6/22/2022; 236 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:30:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17; Ma-thi-ơ 7:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2022; P: 6/13/2022; 226 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 2:7:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:4-9; Giăng 6:25-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2022; P: 6/11/2022; 241 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 21:8:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:65-80; 2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/29/2022; P: 5/31/2022; 259 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 22:8:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:1-8; Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2022; 222 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:30:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:1-13; Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2022; P: 5/16/2022; 226 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 1:18:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2022; P: 5/10/2022; 195 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 5:48:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.