VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:7-21; Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/1/2022; P: 5/2/2022; 207 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 21:37:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-24; Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2022; P: 4/28/2022; 236 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 8:28:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:14-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 178 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:29:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11; Công-vụ các Sứ-đồ 16:11-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/10/2022; P: 4/13/2022; 237 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 1:28:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 348 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 20:33:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:6-18; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2022; P: 3/28/2022; 240 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:30:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 9:11-15; Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2022; P: 3/21/2022; 205 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 23:56:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:1-12; Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2022; 270 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:30:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:1-7; Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2022; P: 3/7/2022; 191 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:30:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 13; 1 Sa-mu-ên 15; Thi-thiên 32; Thi-thiên 51
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/2/2022; P: 3/5/2022; 255 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 17:56:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.