VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Thi-thiên 119:65-80; 2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/29/2022; P: 5/31/2022; 291 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/9/2024 3:20:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:1-8; Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2022; 264 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/12/2024 8:43:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:1-13; Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2022; P: 5/16/2022; 254 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 17:43:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2022; P: 5/10/2022; 232 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/10/2024 19:6:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:7-21; Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/1/2022; P: 5/2/2022; 234 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/12/2024 0:28:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-24; Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2022; P: 4/28/2022; 271 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 6:51:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:14-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 211 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/9/2024 21:12:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11; Công-vụ các Sứ-đồ 16:11-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/10/2022; P: 4/13/2022; 272 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 3:56:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 380 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 14:28:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:6-18; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2022; P: 3/28/2022; 271 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 7:14:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 49  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.