VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Thi-thiên 2:1-12; Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-43
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/27/2022; P: 3/4/2022; 243 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:31:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 145:1-21; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/20/2022; P: 2/26/2022; 238 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 0:8:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 36:1-12; Công-vụ các Sứ-đồ 12:19-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/13/2022; P: 2/16/2022; 233 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 15:4:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/6/2022; P: 2/8/2022; 219 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 13:6:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 85:1-13; Ma-thi-ơ 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/30/2022; P: 2/9/2022; 284 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 0:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/23/2022; P: 1/26/2022; 174 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:31:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9; 2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/16/2022; P: 1/17/2022; 244 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 20:50:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-18; 1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/7/2020; 506 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 1:3:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-3; Thi-thiên 19:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2020; P: 5/29/2020; 554 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 20:9:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34; 1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 494 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 8:40:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.