VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 487 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 18:41:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/18/2015; 570 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 8:46:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:13-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/11/2015; P: 10/12/2015; 537 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 18:43:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:2; Giăng 8:47
Pastor Michael Faber
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 449 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 16:3:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 565 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 2:9:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 509 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 13:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 16:1-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/13/2015; 764 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 14:17:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25
Pastor Michael Faber
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 692 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 17:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:14-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/30/2015; P: 8/31/2015; 716 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 18:8:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 531 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 14:50:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 37  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.