VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Giăng 4:7-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/24/2016; P: 1/25/2016; 603 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 14:31:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/17/2016; 559 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 1:59:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:3; 2 Cô-rinh-tô 3:1-3
Pastor Michael Faber
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 347 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 6:6:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 757 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 9:35:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 501 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 23:48:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 888 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 15:56:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:20-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 686 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 15:10:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Pastor Michael Faber
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 528 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 6:13:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/29/2015; 559 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 23:29:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 545 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/4/2020 7:7:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 39  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.