VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/14/2014; 708 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 9:13:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 550 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 2:58:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/24/2014; 548 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 19:45:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:13-15
Pastor Michael Faber
C:8/10/2014; 259 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 9:39:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/27/2014; 684 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 3:24:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:21-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/20/2014; 542 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 19:44:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/13/2014; 639 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 1:48:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20; Ê-phê-sô 6:13
Pastor Michael Faber
C:7/6/2014; 408 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 20:55:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/29/2014; 489 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 3:4:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/22/2014; 367 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/22/2019 5:50:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 36  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.