VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Cô-lô-se 3:12-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2014; 770 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 15:34:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/12/2014; 584 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 13:3:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7; Ma-thi-ơ 25:31-46
Pastor Michael Faber
C:1/5/2014; 502 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 6:18:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/29/2013; 504 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 11:33:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/22/2013; 557 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 5:12:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2013; 627 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 16:34:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/8/2013; 521 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 9:19:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:7-12; Rô-ma 12:1-2
Pastor Michael Faber
C:12/1/2013; 718 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 23:48:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/24/2013; 467 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 8:10:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2013; 595 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 20:8:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 36  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.