VietChristian
VietChristian
nghe.app

Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-15; Mác 6:30-44
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 234 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 3:22:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19; Mác 6:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 239 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 21:42:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 67; Mác 6:6-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 224 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 13:23:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6; Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 20:4:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:21-43; 1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/5/2018; P: 8/6/2018; 367 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 11:48:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/22/2018; P: 7/23/2018; 287 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 20:45:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Cao Hoàng Cung
C:7/15/2018; P: 7/18/2018; 486 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 18:0:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 359 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 19:50:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 19:11-16
Mục Sư Nguyễn Thiện
C:6/28/2017; P: 6/28/2018; 307 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 5:8:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2018; P: 6/23/2018; 430 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 11:8:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.