VietChristian
VietChristian
httl.org

Mác 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 473 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 21:37:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 363 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 17:13:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 368 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 22:31:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:11-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/5/2017; P: 11/7/2017; 309 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 11:44:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 426 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 20:34:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 441 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 15:25:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 350 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 20:30:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 258 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 5:10:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 438 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 14:4:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/17/2017; P: 9/20/2017; 530 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 10:1:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.