VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/16/2014; 561 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 3:42:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:34-35
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/9/2014; 532 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 5:32:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/9/2014; 845 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 1:45:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:4-5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/9/2014; 878 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 0:10:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:8
Mục Sư Hoàng Siêu
C:2/10/2013; 771 xem
Xem lần cuối 7/5/2019 21:13:40
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:17-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/4/2012; 1959 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 5:17:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/26/2012; 2203 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 3:38:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 8:6-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/12/2012; 2248 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 2:37:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:12-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/12/2012; 514 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 1:54:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31-13:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/12/2012; 753 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 0:42:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.