VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Các Vua 6:8-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/31/2010; 1716 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 23:17:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/24/2010; 1978 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 17:55:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:19-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/17/2010; 1722 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 3:19:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/10/2010; 2019 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 13:39:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 6:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/25/2009; 1833 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 10:6:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 6:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/18/2009; 1928 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 15:24:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:19-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/16/2009; 1840 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 16:42:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/26/2009; 2259 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/21/2019 17:17:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 18:16-40
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/19/2009; 2043 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 11:14:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2009; 2540 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 0:38:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.