VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 11:25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/25/2018; 312 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 21:5:34
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:67
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/18/2018; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2020 17:43:15
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 217 xem
Xem lần cuối 11/17/2020 17:54:4
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 262 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.93 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 309 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 8:7:36
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/4/2018; P: 2/5/2018; 288 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 7:27:51
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 2:1; Gia-cơ 1:22; Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/28/2018; P: 1/30/2018; 351 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 17:9:18
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/21/2018; P: 1/23/2018; 334 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 16:27:13
Đọc  Chia sẻ
Mác 2:23-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/14/2018; P: 1/15/2018; 345 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 7:13:5
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2018; P: 1/8/2018; 328 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:37:50
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 73  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.