VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 90:12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/17/2019; P: 3/22/2019; 197 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 16:59:45
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/10/2019; P: 3/13/2019; 245 xem
Xem lần cuối 10/30/2020 6:31:19
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 5:27-32; Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/3/2019; P: 3/6/2019; 111 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 3:3:1
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 8:4-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 166 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 14:8:33
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:38-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 213 xem
Xem lần cuối 10/27/2020 19:41:41
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 255 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 20:58:28
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 240 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 17:31:6
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 217 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 20:2:16
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 289 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 20:38:59
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 262 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 10:29:41
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 73  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.