VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Giô-suê 24:1-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/6/2013; 866 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 12:10:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:5-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/30/2012; 924 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 22:50:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/22/2012; 728 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 19:42:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/6/2012; 741 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:37:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/2/2012; 679 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:38:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/25/2012; 976 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:28:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:8-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/4/2012; 872 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 6:9:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 18:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/7/2012; 751 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 8:57:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/30/2012; 1018 xem 3 lưu
Xem lần cuối 56.71 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/16/2012; 979 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:54:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.