VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Cô-rinh-tô 3:9-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1025 xem
Xem lần cuối 8/8/2019 19:22:31
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1089 xem
Xem lần cuối 8/18/2019 17:59:15
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1444 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 19:36:2
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:40-51
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 907 xem
Xem lần cuối 8/2/2019 13:13:35
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1015 xem
Xem lần cuối 8/14/2019 6:11:11
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1029 xem
Xem lần cuối 8/13/2019 6:47:17
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:8-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1948 xem
Xem lần cuối 8/3/2019 15:8:54
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:14-21
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 889 xem
Xem lần cuối 8/17/2019 5:55:10
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 2305 xem
Xem lần cuối 8/12/2019 8:12:30
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15; Lu-ca 2:7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 2870 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 2:41:12
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.