VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Các Vua 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/12/2014; 800 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 21:41:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:20-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/5/2014; P: 10/11/2014; 758 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 11:0:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/21/2014; P: 9/28/2014; 829 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 22:53:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/7/2014; 978 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 2:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/24/2014; 630 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 16:5:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:8-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/3/2014; 790 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 16:54:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8; Lê-vi Ký 6:13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:7/27/2014; 691 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 9:45:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-39
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/29/2014; 717 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 20:24:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 41:37-52
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/15/2014; 738 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 9:51:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 23:13-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/1/2014; 683 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 19:6:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.