VietChristian
VietChristian
nghe.app

2 Các Vua 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/12/2014; 788 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 21:59:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:20-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/5/2014; P: 10/11/2014; 748 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 8:17:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/21/2014; P: 9/28/2014; 821 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 8:40:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/7/2014; 969 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 10:16:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/24/2014; 621 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 9:11:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:8-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/3/2014; 780 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 9:43:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8; Lê-vi Ký 6:13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:7/27/2014; 684 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 1:37:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-39
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/29/2014; 704 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/21/2019 16:24:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 41:37-52
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/15/2014; 730 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 16:57:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 23:13-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/1/2014; 678 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/30/2019 1:0:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.