VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Giô-suê 24:1-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/6/2013; 898 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:42:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:5-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/30/2012; 954 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 0:44:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/22/2012; 768 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 19:40:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/6/2012; 765 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 18:33:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/2/2012; 709 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 11:52:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/25/2012; 1008 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 19:26:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:8-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/4/2012; 904 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 21:59:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 18:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/7/2012; 812 xem 13 lưu
Xem lần cuối 27.32 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/30/2012; 1040 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 16:8:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/16/2012; 1014 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 19:59:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.