VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giô-suê 24:1-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/6/2013; 833 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:58:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:5-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/30/2012; 894 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 17:30:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/22/2012; 697 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 21:1:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/6/2012; 715 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 2:33:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/2/2012; 646 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 8:14:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/25/2012; 918 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 18:51:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:8-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/4/2012; 833 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 20:4:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 18:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/7/2012; 723 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 19:57:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/30/2012; 986 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 11:34:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/16/2012; 953 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 7:15:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.