VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giô-suê 24:1-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/6/2013; 798 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 16:10:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:5-17
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/30/2012; 833 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 11:31:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/22/2012; 655 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 6:25:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/6/2012; 674 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 4:49:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/2/2012; 606 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 8:4:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/25/2012; 851 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 1:24:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:8-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/4/2012; 779 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 7:35:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 18:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/7/2012; 679 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 7:42:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/30/2012; 919 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 0:27:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/16/2012; 911 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 18:30:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.