VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 3:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/13/2016; P: 3/20/2016; 1375 xem 23 lưu
Xem lần cuối 6/12/2021 22:29:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/6/2016; P: 3/10/2016; 2011 xem 27 lưu
Xem lần cuối 6/12/2021 8:36:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/28/2016; P: 3/1/2016; 1528 xem 23 lưu
Xem lần cuối 6/12/2021 5:57:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/21/2016; P: 2/24/2016; 1853 xem 22 lưu
Xem lần cuối 6/8/2021 10:0:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/14/2016; P: 2/24/2016; 1511 xem 23 lưu
Xem lần cuối 6/9/2021 4:59:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:16-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/7/2016; P: 2/10/2016; 1712 xem 25 lưu
Xem lần cuối 6/12/2021 19:30:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/31/2016; P: 2/3/2016; 1837 xem 25 lưu
Xem lần cuối 6/5/2021 19:44:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 2426 xem 34 lưu
Xem lần cuối 6/8/2021 20:43:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 9:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/17/2016; P: 1/22/2016; 1692 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6/5/2021 12:37:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 29:15-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/3/2016; P: 1/7/2016; 2463 xem 28 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 8:46:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.