VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
1 Sa-mu-ên 25:23-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/15/2015; P: 8/19/2015; 1578 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 7:18:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 2218 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 18:58:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 15:8-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1824 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 16:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/26/2015; P: 7/29/2015; 1818 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 17:50:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/19/2015; P: 7/28/2015; 2257 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 21:34:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/12/2015; P: 7/28/2015; 1799 xem 30 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 3:8:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/5/2015; P: 7/8/2015; 2634 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 20:32:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 13:1-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 2617 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 12:36:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1696 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 2:19:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2015; P: 6/19/2015; 1730 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 17:52:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.