VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/4/2015; P: 4/8/2015; 1617 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 23:11:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 2404 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 6:46:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 12:1-4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 2033 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 10:49:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 21:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 1785 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 13:11:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/8/2015; P: 3/11/2015; 1801 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 1:21:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/1/2015; P: 3/3/2015; 1965 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 14:46:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15:10-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2015; P: 2/25/2015; 2323 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 6:13:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 65:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 1462 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 17:9:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/8/2015; P: 2/10/2015; 1659 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 12:12:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/1/2015; P: 2/5/2015; 2456 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 14:41:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 32  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.