VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Sáng-thế Ký 3:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/25/2015; P: 1/27/2015; 1873 xem 34 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 16:12:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 25:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/18/2015; P: 1/20/2015; 1955 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 21:7:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/16/2015; P: 1/20/2015; 1382 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/10/2022 1:9:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 2119 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 23:45:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 21:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 2333 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 11:55:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/28/2014; P: 12/30/2014; 1537 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 12:45:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/21/2014; P: 12/30/2014; 1040 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 1:2:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2014; P: 12/30/2014; 1190 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 0:23:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/14/2014; P: 12/16/2014; 1646 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 20:24:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2014; P: 12/10/2014; 2005 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 19:48:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 32  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.