VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/21/2014; 1506 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 16:48:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/14/2014; 1455 xem 35 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:55:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/31/2014; 1862 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 11:32:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/24/2014; 1534 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 17:56:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/17/2014; 1683 xem 43 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 7:43:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/10/2014; 1662 xem 43 lưu
Xem lần cuối 1/9/2022 19:5:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:22-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/3/2014; 1876 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 9:31:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/27/2014; 1512 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 5:58:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/20/2014; 2214 xem 39 lưu
Xem lần cuối 1/11/2022 9:32:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/13/2014; 1520 xem 34 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 8:44:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 32  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.