VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Ma-thi-ơ 16:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 1658 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/23/2021 22:0:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 1648 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 7:14:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 1456 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/20/2021 15:32:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:13-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 1547 xem 30 lưu
Xem lần cuối 11/20/2021 20:34:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 1999 xem 39 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 23:28:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 1888 xem 39 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 19:43:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 1388 xem 31 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 21:40:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/15/2017; P: 4/18/2017; 1198 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 21:20:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:18-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/9/2017; P: 4/13/2017; 1493 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/15/2021 2:28:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/2/2017; P: 4/5/2017; 1685 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/19/2021 3:10:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.