VietChristian
VietChristian
mucsu.org
2 Cô-rinh-tô 11:23-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/21/2013; 2067 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/27/2022 9:35:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/14/2013; 1517 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 22:7:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/7/2013; 1516 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 8:17:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/30/2013; 1789 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/24/2022 7:17:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/23/2013; 1593 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 16:45:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 18:24-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2013; 1329 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 13:0:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:19-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/9/2013; 1651 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 9:17:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:18-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/2/2013; 1454 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/27/2022 17:33:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/26/2013; 1857 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/27/2022 7:35:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/19/2013; 1396 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/27/2022 6:51:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 32  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.