VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Đa-ni-ên 3:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/18/2015; P: 10/21/2015; 1513 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 2:52:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:51-60
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/11/2015; P: 10/13/2015; 2207 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 19:31:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 1724 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 0:41:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 2402 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 4:1:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 31:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/20/2015; P: 9/23/2015; 1703 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 5:20:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/13/2015; P: 9/14/2015; 1585 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 4:15:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 1682 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 7:18:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 3:1-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/30/2015; P: 9/1/2015; 1697 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 7:51:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:23-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/23/2015; P: 8/26/2015; 1656 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/19/2021 10:27:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:21-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/16/2015; P: 8/19/2015; 1949 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 4:26:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.