VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 12:12-19
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:4/14/2019; P: 5/2/2019; 119 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 8:39:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2019 11:35:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 723 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 17:42:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Phan Chí Tâm
C:3/25/2018; P: 4/1/2018; 229 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 16:23:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 222 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 18:33:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:51-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 271 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 8:38:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 490 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 23:44:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 1488 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 1:28:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 758 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 21:48:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 468 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 15:36:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.