VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 11:15-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/5/2020; P: 4/7/2020; 6 xem
Xem lần cuối 4/7/2020 23:26:3
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 122 xem 2 lưu
Xem lần cuối 20.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2020; 226 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 0:12:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:4/14/2019; P: 5/2/2019; 210 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 9:30:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 225 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:19:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 1054 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 8:59:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Phan Chí Tâm
C:3/25/2018; P: 4/1/2018; 310 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 17:22:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 254 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 2:47:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:51-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 329 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 12:24:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 573 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 19:57:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.