VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Lu-ca 19:45-48
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/28/2021; P: 4/5/2021; 357 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 21:16:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/28/2021; P: 3/31/2021; 257 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 19:58:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/28/2021; P: 3/31/2021; 109 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 15:36:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-48
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 640 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 11:15:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 247 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:19:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:15-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/5/2020; P: 4/7/2020; 187 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 21:21:49
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 276 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 8:37:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:4/14/2019; P: 5/2/2019; 379 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 20:36:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 368 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 0:6:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Phan Chí Tâm
C:3/25/2018; P: 4/1/2018; 493 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 21:56:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.