VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
1 Các Vua 8:27-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/7/2010; 1261 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/17/2021 12:10:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:8-9; Lu-ca 9:14-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/28/2010; 1462 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/17/2021 1:22:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:3-4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/21/2010; 1411 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 17:11:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 146:1-10; Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/14/2010; 1557 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 22:38:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:27-42
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/7/2010; 1221 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 3:50:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16; Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/31/2010; 1894 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 10:9:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 36:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/24/2010; 1431 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/14/2021 15:42:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 137:1-9; Ê-xơ-tê 4:15-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/17/2010; 1251 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/22/2021 22:46:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-15; 1 Cô-rinh-tô 10:31-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/10/2010; 1283 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 7:3:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46; Mác 3:33-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/3/2010; 1901 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 9:27:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.