VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14; Thi-thiên 128:1-3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/25/2009; 1597 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 15:30:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 119:137-144; 2 Ti-mô-thê 3:15-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/18/2009; 1266 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 13:19:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3; E-xơ-ra 3:8-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/11/2009; 1188 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/3/2021 14:47:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/4/2009; 2029 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/3/2021 9:18:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/28/2008; 1405 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 5:45:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18; Giăng 4:23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2008; 1165 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 5:15:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2008; 1454 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 16:30:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19; Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/30/2008; 1144 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 4:38:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/23/2008; 1373 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 7:19:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/19/2008; 1630 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 23:51:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.