VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:5/12/2013; 1245 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 16:30:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:4/28/2013; 1135 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 9:49:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/31/2013; 948 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 14:53:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:20-26
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:3/3/2013; 958 xem
Xem lần cuối 11/30/2021 18:20:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 8:21-23
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/3/2013; 986 xem
Xem lần cuối 11/29/2021 10:31:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 8:1-15
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:1/20/2013; 1196 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 4:47:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-31
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:1/6/2013; 1122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 22:50:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/16/2012; 868 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 21:25:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/9/2012; 1383 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 21:55:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/2/2012; 1051 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 1:34:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.