VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:7/31/2016; P: 8/8/2016; 733 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 3:22:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:17-18
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/17/2016; P: 8/10/2016; 905 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 3:25:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/26/2016; P: 7/4/2016; 512 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 8:12:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/12/2016; P: 6/15/2016; 487 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 11:3:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 537 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 13:20:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:24-39
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 409 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 18:3:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:16-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/15/2016; 528 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 19:22:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:2-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/8/2016; 523 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 11:23:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 536 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 11:5:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:9-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 451 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 11:16:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 45  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.