VietChristian
VietChristian
svtk.net

1 Giăng 3:18-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/14/2016; P: 2/21/2016; 399 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 5:40:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:10-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 387 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 13:58:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 371 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 4:39:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:16-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/24/2016; 424 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 3:52:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:23-3:21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/10/2016; P: 1/20/2016; 518 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 16:43:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:37-39
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/3/2016; P: 1/20/2016; 442 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 22:57:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/13/2015; P: 12/16/2015; 465 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 0:22:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 566 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 16:14:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/15/2015; P: 11/24/2015; 745 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 20:58:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:8-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/8/2015; P: 11/14/2015; 450 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 20:48:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 43  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.