VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 10:24-39
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 413 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 5:58:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:16-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/15/2016; 529 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/6/2020 11:13:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:2-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/8/2016; 525 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/2/2020 20:59:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 539 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/9/2020 5:4:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:9-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 455 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 21:8:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:5-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 698 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/2/2020 21:42:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 359 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2020 16:33:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/3/2016; P: 4/11/2016; 398 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 22:20:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:7; Phi-líp 3:10-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/27/2016; P: 4/11/2016; 312 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 12:56:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 831 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 20:52:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 45  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.