VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 474 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 2:55:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/11/2018; P: 2/17/2018; 544 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 7:26:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 29:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/4/2018; P: 2/6/2018; 700 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 6:27:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:8-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/28/2018; P: 2/3/2018; 591 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/4/2024 20:9:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 6:9-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/21/2018; P: 1/28/2018; 458 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/3/2024 11:56:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:23-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/14/2018; P: 1/28/2018; 512 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/3/2024 13:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/31/2017; P: 1/4/2018; 661 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 8:49:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2017; P: 1/4/2018; 479 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/11/2024 20:30:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 6:9-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/17/2017; P: 12/28/2017; 494 xem
Xem lần cuối 7/17/2024 16:41:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/10/2017; P: 12/11/2017; 614 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/14/2024 17:45:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 53  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.