VietChristian
VietChristian
svtk.net

Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/1/2015; P: 11/11/2015; 1109 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:32:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/25/2015; P: 11/6/2015; 704 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 9:24:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 445 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 5:2:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/11/2015; P: 10/17/2015; 502 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 14:34:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/4/2015; P: 10/7/2015; 623 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 21:22:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/13/2015; P: 9/19/2015; 702 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 22:31:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 258 xem
Xem lần cuối 2/12/2020 14:51:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 643 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 11:46:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 2:1-12; Giăng 15:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 228 xem
Xem lần cuối 2/14/2020 17:46:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 2:1-12; Giăng 15:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 467 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 17:46:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 43  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.