VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/17/2020; P: 5/21/2020; 276 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 7:0:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:12-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 98 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:20:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11-13; Lu-ca 11:9-10; Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 188 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:20:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:8-10; 1 Giăng 3:16-18; 1 Giăng 4:10-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/1/2019; P: 8/24/2019; 266 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 6:38:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/23/2019; P: 8/24/2019; 181 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 3:52:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:14-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/9/2019; P: 8/23/2019; 207 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 6:29:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:22-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/2/2019; P: 8/21/2019; 204 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/23/2020 13:17:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 5:29:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:30-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2019; P: 8/20/2019; 130 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/24/2020 12:12:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 446 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 4:8:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 44  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.