VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Giô-suê 1:3-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/29/2022; P: 5/31/2022; 263 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 7:0:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/22/2022; P: 5/25/2022; 268 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 16:25:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/1/2022; P: 5/3/2022; 268 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 11:3:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 255 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 1:4:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:10-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/10/2022; P: 4/12/2022; 264 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 1:34:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 227 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 21:34:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:26-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/27/2022; P: 3/30/2022; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 6:41:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2022; P: 3/21/2022; 241 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 6:38:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/13/2022; P: 3/15/2022; 244 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 6:37:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:26-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/6/2022; P: 3/10/2022; 269 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 4:12:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 53  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.