VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Giô-suê 1:3-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/29/2022; P: 5/31/2022; 216 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/5/2023 1:35:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/22/2022; P: 5/25/2022; 212 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/21/2023 6:41:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/1/2022; P: 5/3/2022; 199 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2023 7:39:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 206 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2023 12:41:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:10-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/10/2022; P: 4/12/2022; 219 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/22/2023 23:29:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 178 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/23/2023 9:55:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:26-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/27/2022; P: 3/30/2022; 237 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/23/2023 4:47:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2022; P: 3/21/2022; 193 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2023 23:49:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/13/2022; P: 3/15/2022; 200 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2023 19:26:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:26-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/6/2022; P: 3/10/2022; 222 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2023 6:21:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 53  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.