VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Cô-rinh-tô 14:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/24/2019; P: 3/22/2019; 126 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 19:31:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31b-13:13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/17/2019; P: 3/22/2019; 112 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 13:35:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 146 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 11:34:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31a
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/2/2019; P: 3/22/2019; 81 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 17:4:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/27/2019; P: 3/22/2019; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 4:41:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2019; P: 3/22/2019; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 11:34:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:2-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/13/2019; P: 3/22/2019; 66 xem
Xem lần cuối 1/3/2020 0:11:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 7:14:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/30/2018; P: 3/19/2019; 142 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 6:16:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 4:2:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.