VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
2 Cô-rinh-tô 5
Pastor Thomas Stebbins
C:1/4/2015; 1412 xem 23 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 12:1:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5
Pastor Thomas Stebbins
C:1/4/2015; 675 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 6:18:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Giăng 3:16; Giăng 7:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2014; P: 12/28/2014; 693 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 10:5:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Giăng 3:16; Giăng 7:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2014; P: 12/28/2014; 504 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 3:40:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 909 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 0:22:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 496 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 22:1:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 73:1-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 675 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 14:6:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 73:1-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 416 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 18:19:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:7-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 655 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 6:21:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:7-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 419 xem
Xem lần cuối 4/19/2024 4:48:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 53  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.