VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

1 Cô-rinh-tô 12:31b-13:13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/17/2019; P: 3/22/2019; 154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 3:4:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 228 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 15:8:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31a
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/2/2019; P: 3/22/2019; 121 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 14:9:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/27/2019; P: 3/22/2019; 156 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 3:4:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2019; P: 3/22/2019; 153 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 21:45:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:2-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/13/2019; P: 3/22/2019; 101 xem
Xem lần cuối 9/11/2020 19:48:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 110 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 20:24:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/30/2018; P: 3/19/2019; 193 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 7:2:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 180 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 11:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:6-20
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/23/2018; P: 1/1/2019; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 13:43:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 45  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.