VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/21/2021; P: 11/23/2021; 242 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2023 8:59:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:21-8:2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/7/2021; P: 11/9/2021; 257 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/23/2023 20:47:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/31/2021; P: 11/5/2021; 284 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2023 6:35:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:4-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/10/2021; P: 10/12/2021; 303 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/23/2023 11:9:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 9:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/6/2021; P: 10/8/2021; 234 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2023 7:43:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 75:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/26/2021; P: 9/29/2021; 289 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/26/2023 1:34:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 6:32-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/19/2021; P: 9/21/2021; 267 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2023 22:12:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 19:19-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/12/2021; P: 9/14/2021; 336 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/30/2023 13:32:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/29/2021; P: 9/1/2021; 366 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/25/2023 6:32:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30-33:17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 284 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/24/2023 23:13:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 53  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.