VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

1 Sa-mu-ên 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/28/2012; 528 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 21:28:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/21/2012; 417 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 13:49:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:16-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/4/2012; 411 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 15:33:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:17-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/16/2012; 381 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 11:10:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/9/2012; 490 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 23:22:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-38
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/26/2012; 438 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 16:20:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:1-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/19/2012; 512 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 5:47:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/12/2012; 672 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 20:41:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Lê Quang
C:8/5/2012; 957 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 10:24:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/29/2012; 492 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 17:34:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  43 / 45  Tiếp  Cuối

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.