VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

2 Sa-mu-ên 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2012; 579 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 2:34:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2012; 636 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 8:42:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/29/2012; 495 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 0:40:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18-20; Xuất Ê-díp-tô Ký 6:4-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/21/2012; 601 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 3:48:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:17-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/8/2012; 502 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 20:57:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/1/2012; 402 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 23:53:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  43 / 43  Tiếp  Cuối

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.