VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2012; 925 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 21:53:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2012; 800 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 13:57:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2012; 490 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 0:4:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/27/2012; 623 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 2:43:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2012; 645 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 13:51:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2012; 641 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 2:0:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2012; 703 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 1:1:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/29/2012; 560 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 0:34:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18-20; Xuất Ê-díp-tô Ký 6:4-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/21/2012; 649 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:50:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:17-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/8/2012; 532 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 18:14:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  45 / 46  Tiếp  Cuối

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.