VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/23/2018; P: 1/4/2018; 339 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:12:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:23-11:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/16/2018; P: 12/22/2018; 274 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 21:4:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/9/2018; P: 12/22/2018; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 7:39:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Ông Trương Anh
C:12/2/2018; P: 12/22/2018; 302 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 17:53:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:16-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/25/2018; P: 12/22/2018; 192 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 3:21:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 8:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/4/2018; P: 12/22/2018; 169 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 18:11:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/28/2018; P: 12/22/2018; 176 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 6:24:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:25-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/21/2018; P: 12/22/2018; 206 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 4:45:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:17-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/14/2018; P: 12/22/2018; 183 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 11:11:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/7/2018; P: 12/22/2018; 216 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 0:27:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 45  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.