VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 15:13-15
Ông Trương Anh
C:8/5/2018; P: 8/29/2018; 338 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 9:0:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/29/2018; P: 8/29/2018; 254 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 18:23:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 317 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 18:7:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/8/2018; P: 7/19/2018; 215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 21:51:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Ông Trương Anh
C:7/1/2018; P: 7/9/2018; 282 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 13:25:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18-2:5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/24/2018; P: 6/25/2018; 273 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 1:20:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:1-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 230 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 14:54:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2018; P: 6/17/2018; 242 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 7:49:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2018; P: 6/17/2018; 181 xem
Xem lần cuối 1/11/2020 3:12:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:5/27/2018; P: 6/17/2018; 222 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 8:56:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.