VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Giô-ên 2:17-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/11/2021; P: 7/14/2021; 332 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 4:17:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/27/2021; P: 6/29/2021; 323 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 22:41:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:18-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/20/2021; P: 6/28/2021; 275 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 18:15:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/13/2021; P: 6/14/2021; 342 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 18:15:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/6/2021; P: 6/7/2021; 308 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 3:33:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/30/2021; P: 5/31/2021; 258 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 7:0:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/16/2021; P: 5/18/2021; 369 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 1:13:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:5; 1 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/9/2021; P: 5/13/2021; 348 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 7:41:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/2/2021; P: 5/7/2021; 356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 7:21:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/25/2021; P: 4/29/2021; 373 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 0:26:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 53  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.