VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Dân-số Ký 21:1-9; Châm-ngôn 17:22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2020; 327 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 23:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/22/2020; P: 3/23/2020; 261 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 0:41:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/15/2020; 344 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 23:47:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34; Ê-phê-sô 5:19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2020; 293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 23:11:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/1/2020; 175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 13:0:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 110 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 21:36:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:18-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2020; 382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/11/2020 16:54:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 172 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 0:2:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 197 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/17/2020 3:37:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 263 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 8:55:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.