VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ê-phê-sô 4:30-32; Ê-phê-sô 5:1-2
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:7/21/2019; 271 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 0:2:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/14/2019; 257 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 17:30:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/7/2019; 468 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/13/2020 19:19:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/30/2019; 234 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2020 4:18:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 223 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 3:50:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:6/16/2019; 335 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2020 8:41:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/9/2019; 273 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 14:7:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/2/2019; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 11:1:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:25-32
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 216 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 8:13:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2019; 239 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 4:22:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.