VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 19:25-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 277 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 2:54:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/6/2018; 397 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 18:42:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/29/2018; 393 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 12:55:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/22/2018; 284 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 9:19:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/15/2018; 367 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 15:2:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/8/2018; 403 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 5:22:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/1/2018; 520 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 19:28:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/25/2018; 318 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 19:11:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 298 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 2:32:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/11/2018; 389 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 5:22:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 35  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.