VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 272 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 11:18:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:11-15
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/23/2017; 497 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 3:48:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 15:21-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2017; P: 4/15/2017; 319 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 23:14:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/9/2017; 249 xem
Xem lần cuối 8/17/2019 8:36:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/12/2017; 246 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 16:29:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/5/2017; 302 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 16:40:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:15-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 300 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 6:38:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 322 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 6:3:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/12/2017; 384 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 17:49:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/5/2017; 448 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 21:30:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.