VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/12/2017; 384 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 17:49:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/5/2017; 451 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 16:25:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/29/2017; 604 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 15:31:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40&25-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 356 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 1:12:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 791 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 11:12:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5; Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2017; 551 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 7:12:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2016; P: 12/26/2016; 330 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 11:10:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:4-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/11/2016; 356 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 14:53:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:19-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 326 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 10:26:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10; 1 Sa-mu-ên 2:18-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2016; 498 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 1:42:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 30  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.