VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 183 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:32:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-25; Ê-sai 63:9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/3/2018; 375 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:8:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/20/2018; 342 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 14:27:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 298 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 8:49:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/6/2018; 420 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:8:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/29/2018; 419 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:8:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/22/2018; 310 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:35:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/15/2018; 390 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:35:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/8/2018; 424 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:36:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/1/2018; 543 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:8:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 36  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.