VietChristian
VietChristian
httl.org

Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/21/2017; 321 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 9:45:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:2-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 319 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 17:12:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:12-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/7/2017; 281 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2019 15:6:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 287 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 13:50:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:11-15
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/23/2017; 506 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 21:47:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 15:21-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2017; P: 4/15/2017; 338 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 8:6:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/9/2017; 275 xem
Xem lần cuối 12/7/2019 17:15:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/12/2017; 258 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 2:22:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/5/2017; 322 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 8:21:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:15-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 310 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 20:54:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 31  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.