VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 10:17-33; 2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/4/2018; 243 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 0:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10;
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/25/2018; 238 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 21:54:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 265 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 19:48:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8; Ê-sai 37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/4/2018; 372 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 2:51:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/21/2018; 394 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 9:3:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/14/2018; 446 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 11:16:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-9; Ê-sai 28:30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2018; 302 xem 3 lưu
Xem lần cuối 24.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/31/2017; 332 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 9:9:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 298 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 9:0:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:14; Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/10/2017; 265 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 18:15:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 35  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.