VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 429 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/20/2021 22:8:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 297 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/12/2021 4:54:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 356 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 19:52:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 320 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/20/2021 22:19:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 309 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 20:23:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2018; P: 12/25/2018; 275 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 16:39:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-23
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 313 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/20/2021 22:22:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:28-34; 2 Các Vua 5:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/2/2018; 408 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 18:39:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 312 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/18/2021 3:52:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2018; P: 11/26/2018; 235 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 8:37:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 39  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.