VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Khải-huyền 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/31/2017; 348 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 17:49:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 320 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:58:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:14; Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/10/2017; 280 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 3:36:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:1; Ma-thi-ơ 1:16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 369 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:46:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/26/2017; 531 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:46:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 25:9-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/23/2017; P: 11/25/2017; 383 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:58:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 268 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:59:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/12/2017; 359 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:59:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/5/2017; 339 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/8/2020 5:28:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:20-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/29/2017; 360 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/8/2020 13:15:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 36  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.