VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Công-vụ các Sứ-đồ 14:25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 298 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 17:20:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Pastor John Altfeltis
C:9/10/2016; P: 9/10/2017; 232 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 17:14:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:8; Công-vụ các Sứ-đồ 7:1-60
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/6/2017; 450 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 8:53:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 321 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 4:20:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/16/2017; 351 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 13:37:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:26-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/9/2017; 511 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 23:15:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/2/2017; P: 7/4/2017; 588 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 14:1:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:12-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/25/2017; 458 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 8:51:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15; Giăng 14:21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/18/2017; 319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 15:7:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 456 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 16:12:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 35  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.