VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Sa-mu-ên 2:1-10; 1 Sa-mu-ên 2:18-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2016; 524 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 4:48:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/24/2016; 476 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 8:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/20/2016; 531 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 23:55:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 22:30:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:9-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/6/2016; 323 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 12:21:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 10:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/30/2016; 582 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 1:29:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 9:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/23/2016; 438 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 11:15:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 8:1-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/9/2016; 435 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 9:4:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 7:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/2/2016; 454 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 8:58:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/25/2016; 435 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 21:53:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 31  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.