VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Giăng 2:3-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:7/15/2016; P: 7/16/2018; 345 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 16:21:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/8/2016; P: 7/8/2018; 390 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 18:22:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-52
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/1/2016; P: 7/1/2018; 267 xem
Xem lần cuối 6/9/2021 11:40:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/24/2016; P: 6/25/2018; 283 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/12/2021 22:59:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/17/2016; P: 6/17/2018; 368 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 11:54:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 242 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 16:10:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-25; Ê-sai 63:9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/3/2018; 425 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 1:38:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/20/2018; 393 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 5:38:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 364 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 23:28:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/6/2018; 467 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/10/2021 13:50:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 38  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.